Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Κ.Ξ.Γ.

0
389

Την 07.12.2017 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 45 / 2017 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με τίτλο «Υπολογισμός Ημερών των Εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών», η οποία κοινοποιούσε τις διατάξεις του άρθρου 30 § 3 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 § 11 του Ν. 4472/2017, σύμφωνα με τις οποίες η συμπλήρωση του πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου για τους καθηγητές φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, όπου πλήρες ωράριο είναι 21 διδακτικές ώρες, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα. Εντός του πλαισίου αυτού, στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης πλήρους ωραρίου, εφαρμοζόταν ο αναλογικός υπολογισμός ημερών ασφάλισης.

Την 13.08.2018 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 34 / 2018 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα «Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα», σύμφωνα με την οποία, στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης πλήρους ωραρίου, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις για τους λοιπούς απασχολούμενους μισθωτούς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η έκδοση της ως άνω Εγκυκλίου προέκυψε, κατά τον ΕΦΚΑ, λόγω νεότερων διευκρινίσεων που εδόθησαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς η διάταξη δεν κάνει ρητή αναφορά για την μερική απασχόληση (μειωμένος αριθμός <21 ωρών την εβδομάδα) και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία της απασχόλησης των καθηγητών που στην πλειοψηφία τους δεν απασχολούνται με πλήρες ωράριο (21 ώρες την εβδομάδα). Συνεπακόλουθα, η υπ’ αριθμόν 45/2017 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ τροποποιείται ως προς τον υπολογισμό` ημερών ασφάλισης για τους απασχολούμενους καθηγητές που το ωράριο τους δεν είναι πλήρες (τελευταία παράγραφος ενότητας 2). ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Συμβατικό ωράριο εργασίας είναι αυτό που καθορίζεται είτε με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, είτε με κανονισμό εργασίας που έχει συμβατικό χαρακτήρα. Το συμβατικό ωράριο μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά ποτέ μεγαλύτερο από το νόμιμο. Από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ του 1984, καθιερώθηκε η εβδομάδα των 40 εργάσιμων ωρών για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη σε ολόκληρη τη χώρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Επισήμανση: Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 § 3 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 § 11 του Ν. 4472/2017, «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.»

«Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα».

Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν Φ.10141/οικ.33777/878/27-06-18 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, στις περιπτώσεις καθηγητών με μειωμένο ωράριο διδακτικής απασχόλησης την εβδομάδα – κάτω από 21 ώρες την εβδομάδα – για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης (Η.Α.) ανά μήνα θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Η ανωτέρω ρύθμιση θα τύχει εφαρμογής από το νέο διδακτικό έτος, ήτοι από 01.09.2018 και εφεξής. Ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης που έχει χωρίσει έως την έναρξη της εν λόγω ρύθμισης παραμένει ισχυρός.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 8 § 2, 25 § 4, 5, 7, 8, 9 του Α.Ν. 1846/1951 και το άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως ισχύουν, (Εγκύκλιος τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/1975, άρθρο 39 του Ν. 1892/1990, Εγκύκλιος τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 95/1992), συνυπολογίζοντας πάντοτε τον τρόπο αμοιβής (μισθός, ημερομίσθιο), το μειωμένο ωράριο απασχόλησης, τις ημέρες εργασίας και το σύστημα λειτουργίας της επιχείρησης.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνεται σύγκριση του ημερήσιου μισθού με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (από την 01.10.2008 έως και σήμερα: 11,06 €).

Ειδικότερα προκύπτει η παρακάτω περιπτωσιολογία:

1) Αν ο ημερήσιος μισθός είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, τότε αναγνωρίζονται αντίστοιχα:

Μισθωτοί:

Οι ημέρες της πραγματικής απασχόλησης, εφόσον υπάρχει απασχόληση ορισμένες ημέρες τον μήνα και ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό.

21-22 ημέρες επί πενθήμερης απασχόλησης ή 25 ημέρες επί 6ήμερης απασχόλησης, εφόσον ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό.

Όσες είναι οι ημέρες της πραγματικής απασχόλησης, εφόσον ο εργαζόμενος αμείβεται με ημερομίσθιο.

2) Αν ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερος από το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (11,06 €) και πάνω από την 1 ειδική ασφαλιστική κλάση (8,03 €), ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο), τότε ως ημέρες ασφάλισης αναγνωρίζονται όσες ημέρες προκύψουν από την διαίρεση του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης. Το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει από τη διαίρεση θεωρείται ως πλήρης ημέρα εργασίας, για την οποία ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης.

3) Με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Ν. 1892/1990 (Εγκύκλιος 95/1992), όπως ισχύουν σήμερα, ρυθμίζονται τα θέματα της ασφάλισης των μερικώς απασχολουμένων που αμείβονται με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότεροαπό την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση, όπως ισχύει κάθε φορά (σήμερα 8,03 €). Σχετικά με τις ημέρες εργασίας που αναγνωρίζονται στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην περίπτωση αυτή, ορίζονται τα εξής:

Οι μερικώς απασχολούμενοι και αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όλες τις ημέρες που πραγματοποιούν σε κάθε μισθολογική περίοδο καταβάλλοντας τις εισφορές που αναλογούν στο Τ.Η. της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης.

Επίσης, για τους ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για όσους εργάζονται με το σύστημα της πενθήμερης κατά εβδομάδα εργασίας. Δηλαδή, εάν απασχολούνται για 3 τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση μια επιπλέον ασφαλιστέα ημέρα την εβδομάδα. Οι ασφαλιστέες αποδοχές της επιπλέον ημέρας θα είναι 8,03 € την ημέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω διατάξεις της νομοθεσίας του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ισχύουν για όλους τους απασχολούμενους με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση μισθωτούς.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1) Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 45 ετών, με μηνιαίο μισθό τον κατώτερο άνω των 25 ετών, με ατομική σύμβαση απασχόλησης – εργασία 21 ωρών την εβδομάδα – ανεξαρτήτως της κατανομής των ωρών μέσα στην εβδομάδα – και μηνιαίες αποδοχές 586,08 €.

((6/21)/25) x 586,08 = 6,70 €

κατώτατο ωρομίσθιο πλήρους απασχόλησης >25 ετών

με 25 ΗΑ (Ν. 4415/2016)

2) Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 24 ετών, με μηνιαίο μισθό τον κατώτερο κάτω των 25 ετών, με ατομική σύμβαση απασχόλησης – εργασία 21 ωρών την εβδομάδα – ανεξαρτήτως της κατανομής των ωρών μέσα στην εβδομάδα – και μηνιαίες αποδοχές 510,95 €:

((6/21)/25) x 510,95 = 5,84 €

κατώτατο ωρομίσθιο πλήρους απασχόλησης <25 ετών με 25 ΗΑ (Ν. 4415/16) 3) Καθηγήτρια φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, 55 ετών, με μηνιαίο μισθό, με ατομική σύμβαση απασχόλησης – εργασία 21 ωρών την εβδομάδα – ανεξαρτήτως της κατανομής των ωρών μέσα στην εβδομάδα – και μηνιαίες συμφωνημένες αποδοχές 700,00 €: ((6/21)/25) x 700,00 = 8,00 € ωρομίσθιο απασχόλησης με συμφωνία μισθού 700,00 € με 25 ΗΑ (Ν. 4415/16) 4) Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 40 ετών, αμειβόμενος με ωρομίσθιο 7,00 €, με ατομική σύμβαση απασχόλησης – εργασία 21 ωρών την εβδομάδα – ανεξαρτήτως της κατανομής των ωρών μέσα στην εβδομάδα: με 25 ΗΑ (Ν. 4415/16) ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 21 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1) Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 40 ετών, αμειβόμενος με ωρομίσθιο 7,00 €, με ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης – εργασία 20 ωρών την εβδομάδα, (τετράωρο – πενθήμερο Δευτέρα – Παρασκευή):

Ημερομίσθιο 28,00 € και ασφάλιση με:

21-22-23 ΗΑ

2) Καθηγήτρια φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 50 ετών, αμειβόμενη με ωρομίσθιο 10,00 €, με ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης – εργασία 18 ωρών την εβδομάδα, (εξάωρο – τριήμερο Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή):

Ημερομίσθιο 60,00 € και ασφάλιση με:

Πραγματικές ημέρες απασχόλησης τον μήνα: 12-13 ΗΑ

3) Καθηγητής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, 45 ετών, αμειβόμενος με ωρομίσθιο 8,00 €, με ατομική σύμβαση εκ περιτροπής απασχόληση – εργασία 16 ωρών την εβδομάδα, (οκτάωρο – διήμερο Δευτέρα, Τετάρτη):

Ημερομίσθιο 64,00 € και ασφάλιση με:

Πραγματικές ημέρες απασχόλησης τον μήνα: 8-9 ΗΑ

4) Καθηγήτρια φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 45 ετών, αμειβόμενη με ωρομίσθιο 10,00 €, με ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης – εργασία 5 ωρών την εβδομάδα (μία ώρα – πενθήμερο Δευτέρα – Παρασκευή):

Ημερομίσθιο 10,00 € και ασφάλιση με:

200 € (μηνιαίος μισθός) / 11,06 (1η ασφαλιστική κλάση) = 18,08 = 19 ΗΑ

5) Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 35 ετών, αμειβόμενος με ωρομίσθιο 7,00 €, με ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης – εργασία 5 ωρών την εβδομάδα, (μία ώρα – πενθήμερο Δευτέρα – Παρασκευή):

Ημερομίσθιο 7,00 € και ασφάλιση με:

Πραγματικές ημέρες απασχόλησης τον μήνα + προσαύξηση μίας ημέρας την εβδομάδα = 25 ΗΑ, με αποδοχές ΑΠΔ 25 ΗΑ επί 8,03 € (Ν. 1892/90).

6) Καθηγήτρια φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, 45 ετών, αμειβόμενη με ωρομίσθιο 7,00 €, με ατομική σύμβαση απασχόλησης – εργασία 3 ωρών την εβδομάδα, (μία ώρα – τριήμερο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη):

Ημερομίσθιο 7,00 € και ασφάλιση με:

Πραγματικές ημέρες απασχόλησης τον μήνα + προσαύξηση μίας ημέρας την εβδομάδα = 16 ΗΑ, με αποδοχές ΑΠΔ 16 ΗΑ επί 8,03 € (Ν. 1892/90).

7) Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 30 ετών, αμειβόμενος με ωρομίσθιο 8,00 €, με ατομική σύμβαση απασχόλησης – εργασία 2 ωρών την εβδομάδα, (μία ώρα – διήμερο Δευτέρα, Τρίτη):

Ημερομίσθιο 8,00 € και ασφάλιση με:

Πραγματικές ημέρες απασχόλησης τον μήνα χωρίς προσαύξηση ημέρας την εβδομάδα = 8 ΗΑ, με αποδοχές ΑΠΔ 8 ΗΑ επί 8,03 € (Ν. 1892/90).

Συνημμένα Έγγραφα

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/2018
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 45/2017
Νόμος 4415/2016 – Άρθρο 30
Νόμος 1892/1990 – Άρθρα 38 και 39
Νόμος 1846/1951 – Άρθρα 8 και 25
Υπουργική Απόφαση Φ.10141/οικ.33777/878/2018
Εγκύκλιος ΙΚΑ 95/1992
Κανονισμός Ασφάλισης τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ – Άρθρο 18
ΟΣΦΞΕΕ – Ενημέρωση της 13.12.2017

Ενημερωτικό Σημείωμα

Οι νομικές – φοροτεχνικές ενημερώσεις του Συνδέσμου δεν είναι δεσμευτικές για τα μέλη. Απευθύνονται ενημερωτικά στους νομικούς – φοροτεχνικούς συνεργάτες εκάστου μέλους και δεν υποκαθιστούν την επιστημονική τους κρίση. Σε νομικά – φοροτεχνικά θέματα κάθε περίπτωση είναι μοναδική ενώ παράλληλα η παραμικρή λεπτομέρεια, όσο επουσιώδης κι αν φαίνεται, μπορεί να διαφοροποιήσει πλήρως τη διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Συνεπακόλουθα, οι νομικές – φοροτεχνικές ενημερώσεις του Συνδέσμου δεν είναι εφικτό να αντιμετωπίσουν όλα

τα πιθανά σενάρια ούτε να χρησιμοποιηθούν ως εξατομικευμένος οδηγός για κάθε υπόθεση που θα ανακύψει στα μέλη αυτής. Οι νομικοί – φοροτεχνικοί – λογιστές εκάστου Κέντρου Ξένων Γλωσσών έχουν την πλήρη ευθύνη της αξιολόγησης των πάσης φύσεως ενημερώσεων, συμπεριλαμβανομένων και του Συνδέσμου και συνεπακόλουθα την ταύτιση ή διαφοροποίηση τους από αυτές κατά την απόλυτη επαγγελματική τους κρίση, ως αποκλειστικώς υπεύθυνοι και υπόλογοι προς τους πελάτες τους.__

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here